IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Administrativno poslovni objekat

2010
Podgorica
INVESTITOR:
Direkcija javnih radova CG

Kratak opis

Objekat je po karakteru poslovni, projektovan za potrebe više različitih javnih službi. U funkcionalnom smislu projektovani prostori zadovoljavaće sve zahtjeve savremene administracije. Objekat je lociran u sklopu urbanističke parcele na kojoj se nalazi postojeći objekat Hidrometeorološkog zavoda.
Opis objekta - Urbanistička parcela objekta je smještena između postojećih saobraćajnica, sa južne strane ulica 4.proleterske brigade a sa sjeverne ulica Moše Pijade. Pješački prilaz objektu je obezbijeđen preko postojećih saobraćajnica. Objekat je projektovan kao spratni objekat: suteren, prizemlje, mezanin, dva sprata i potkrovlje. Projektovani prostor treba da obezbijedi: garažni prostor, poslovne prostorije i veći broj administrativnih jedinica. Objekat po spratovima je angažovan na sledeći način: Suteren - namijenjen za vozila sa svim pratećim sadržajima. Prizemlje - namijenjemo poslovanju i glavni ulaz u objekat. Mezanin - Poslovne prostorije planirati sa pratećim sadržajima i ispoštovati sve zahtjeve savremenog poslovanja. Odabranim konstruktivnim sistemom treba težiti formiranju što otvorenijih i fleksibilnijih prostora. Spratne etaže - namijenjene za administraciju. Vertikalne komunikacije će biti riješene stepeništem i osobnim liftovima sa što racionalnijim učešćem u ukupnoj površini planiranog prostora. Oblikovanje i materijalizacija objekta kao i uređenje lokacije podređeno je karakteru objekta i značaju planirane arhitektonske strukture. Krov je projektovan kao ravna prohodna terasa, obložena gleđisanom keramikom sa potrebnom hidro i termo izolacijom iznad grijanih prostora.
Oprema objekta - Objekat je opremljen novim namještajem, savremenim sistemom video nadzora, kablovskim sistemom za telefoniju i računarsko umrežavanje, kontrolom pristupa prostorijama sa posebnom namjenom, protivpožarnim sistemom, agregatskim napajanjem i napajanjem stabilisanim naponom za računarsku i elektronsku opremu, ugrađen je lift, sanitarni čvorovi i odgovarajuće rampe za osobe sa posebnim potrebama.
Korisne informacije - Konstruktivni sistem je ramovski u oba pravca. Međuspratna konstrukcija je monolitna armirano-betonska ploča d=15cm. Temeljenje AB zidova i stubova je na armirano betonskim temeljima samcima, međusobno povezani AB veznim gredama. Krovna konstrukcija objekta je ravna monolitna ploča d=20cm.

Video

Render

web & mobile apps development