IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a Stambena zajednica VI-Stara Varoš, UP 42 i 43 (Ulica Buda Tomović)

2021
Podgorica
INVESTITOR:
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Kratak opis

U okviru rekonstrukcije Ulice Buda Tomovića izvode se radovi na postavljanju novih instalacija jake i slabe struje, hidrotehničkih instalacijala, saobraćaju i postavljanju vertikalne i horizontalne signalizacije. Ulica je širine 2x3,00=6,00m sa trotoarima koji su na desnoj strani promjenljive širine, dok je sa lijeve strane širine istih 3,00m i jednostranim zelenim pojasem između kolovoza i trotoara širine 2,50m. Kolovozna konstrukcija je asfaltnog kolovoznog zastora. Izvode se radovi na izgradnji nove javne rasvjete.

Izvodjenje radova

web & mobile apps development